Πολιτική απορρήτου

Πολιτική απορρήτου

Πώς διαχειρίζεται η Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH τα προσωπικά δεδομένα

Η Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH λαμβάνει σοβαρά υπόψη το απόρρητο των στοιχείων σας. Η ακόλουθη Πολιτική απορρήτου μας επεξηγεί τον τρόπο που συλλέγουμε και χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε. Ενδέχεται να τροποποιήσουμε την παρούσα πολιτική κατά διαστήματα και η τρέχουσα έκδοση θα είναι αυτή που δημοσιεύεται στον ιστότοπο αυτόν. Η λέξη «εμείς», «εμάς» ή «μας» αναφέρεται στην Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, εκτός αν υποδηλώνεται διαφορετικά.

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και επικοινωνία μαζί μας 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για τυχόν προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με τη χρήση του ιστότοπου αυτού είναι:

Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH (Hyundai-Platz, 65428 Rüsselsheim am Main, Germany)

Υποβάλετε τυχόν ερωτήσεις, ανησυχίες ή σχόλια που έχετε σχετικά με την παρούσα Πολιτική ή τυχόν αιτήματα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας μέσω email στο (support.eu@hyundai-autoever.com). Τα περαιτέρω στοιχεία επικοινωνίας μας αναφέρονται στις πληροφορίες.

Οι πληροφορίες που παρέχετε κατά την επικοινωνία σας μαζί μας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για να διαχειριζόμαστε τα αιτήματά σας και θα διαγράφονται μόλις ολοκληρωθούν τα αιτήματά σας. Εναλλακτικά, θα περιορίσουμε την επεξεργασία των αντίστοιχων πληροφοριών σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις περί διατήρησης, εάν υπάρχουν.

2. Ενημερωτική χρήση του ιστότοπου 

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας για ενημερωτικούς σκοπούς, δηλαδή χωρίς εγγραφή για κάποια από τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας και χωρίς να μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα σε οποιαδήποτε άλλη μορφή, συλλέγουμε αυτόματα τα δεδομένα πρόσβασης και τα αρχεία καταγραφής του διακομιστή σας (διεύθυνση IP, ημερομηνία και ώρα της πρόσβασής σας, ποιες σελίδες επισκεφθήκατε στον ιστότοπό μας, συμπεριλαμβανομένης της ειδοποίησης εάν η πρόσβαση ήταν επιτυχής, τον όγκο δεδομένων που μεταφέρθηκαν, τη διεύθυνση URL παραπομπής του ιστότοπου που είχατε επισκεφθεί προηγουμένως και τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησής σας). Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητα για να σας παρέχουμε τον ιστότοπό μας και να διασφαλίζουμε σταθερότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος, καθώς επίσης για να εφαρμόζουμε κατάλληλες εγγυήσεις ως προς την ασφάλεια του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα είναι απαραίτητα για να παρέχουμε τον ιστότοπο, σύμφωνα με το Άρθρο 6, ενότ. 1, παρ. 1, κεφ. f του ΓΚΠΔ (έννομο συμφέρον), αναφορικά με τη χρήση τεχνικών πληροφοριών από μέρους μας για βελτίωση των συστημάτων μας, πιο βολική χρήση των ιστότοπων από μέρους σας ή διασφάλιση των ιστοτόπων μας. Αυτό βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας, καθώς τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς αυτούς αποθηκεύονται για περιορισμένο χρονικό διάστημα και δεν μας επιτρέπουν να ταυτοποιούμε προσωπικά έναν χρήστη.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται διαγράφονται αυτόματα μετά την εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπών. 

3. Κατηγορίες παραληπτών και διασυνοριακές μεταφορές δεδομένων

Οποιαδήποτε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας περιορίζεται στα άτομα που πρέπει να τα γνωρίζουν ώστε να εκπληρώσουν τις εργασιακές υποχρεώσεις τους.

Ενδέχεται να μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα σας για τους αντίστοιχους σκοπούς στους παραλήπτες και στις κατηγορίες παραληπτών που αναφέρονται πιο κάτω.

• Ιδιωτικά τρίτα μέρη - Συνδεδεμένοι ή μη συνδεδεμένοι ιδιωτικοί φορείς εκτός από εμάς.

• Υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων - Ορισμένα τρίτα μέρη, ανεξάρτητα από το αν είναι συνδεδεμένα ή μη, ενδέχεται να λάβουν τα προσωπικά δεδομένα σας ώστε να τα επεξεργαστούν για λογαριασμό μας υπό τις κατάλληλες οδηγίες, όπως απαιτείται για τους αντίστοιχους σκοπούς επεξεργασίας. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων θα υπόκεινται σε συμβατικές υποχρεώσεις για εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας, με στόχο τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μόνο όπως προβλέπεται στις οδηγίες.

• Κυβερνητικές Αρχές, δικαστήρια, εξωτερικοί σύμβουλοι και παρόμοια τρίτα μέρη τα οποία αποτελούν δημόσιους φορείς, όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων κοινοποίησης πληροφοριών που αναφέρονται πιο πάνω, τα προσωπικά δεδομένα σας ενδέχεται να μεταφερθούν σε άλλες χώρες (συμπεριλαμβανομένων χωρών εκτός του ΕΟΧ), οι οποίες ενδέχεται να έχουν διαφορετικά πρότυπα προστασίας δεδομένων από τη χώρα διαμονής σας. Οι διακομιστές μας βρίσκονται στη Γερμανία. 

Σημειώστε ότι τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε ξένη χώρα ενδέχεται να υπόκεινται σε ξένους νόμους και να είναι προσβάσιμα από ξένες κυβερνήσεις, δικαστήρια, αρχές επιβολής του νόμου και ρυθμιστικές υπηρεσίες. Ωστόσο, θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για λήψη εύλογων μέτρων ώστε να διατηρήσουμε ένα επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων και κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας με τέτοιες χώρες.

4. Τα δικαιώματά σας

Στο πλαίσιο της νομοθεσίας που ισχύει για εσάς, ίσως έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε ορισμένα από ή όλα τα ακόλουθα δικαιώματα:

• να ζητάτε (i) πληροφορίες σχετικά με το αν διατηρούνται τα προσωπικά δεδομένα σας, καθώς επίσης (ii) να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας, όπως για σκοπούς επεξεργασίας, στις κατηγορίες των σχετικών προσωπικών δεδομένων και στους παραλήπτες δεδομένων, καθώς επίσης στις πιθανές περιόδους διατήρησης,

• να ζητάτε διόρθωση, αφαίρεση ή περιορισμό των προσωπικών δεδομένων σας, π.χ. επειδή (i) είναι ελλιπή ή ανακριβή, (ii) δεν χρειάζονται πλέον για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή (iii) επειδή έχει ανακληθεί η συγκατάθεση στην οποία είχε βασιστεί η επεξεργασία,

• να αρνείστε να παράσχετε και - χωρίς επιπτώσεις στις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων που έχουν πραγματοποιηθεί πριν από την ανάκληση - να ανακαλείτε οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας,

• να εναντιώνεστε, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να μας παρέχετε πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη κατάστασή σας. Αφού αξιολογήσουμε τα γεγονότα που μας παρουσιάσατε, είτε θα σταματήσουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας είτε θα σας προσκομίσουμε τους υποχρεωτικούς νόμιμους λόγους που ισχύουν για συνέχιση της επεξεργασίας, και/ή

• θα προβούμε σε νομικές ενέργειες σε σχέση με τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων σας ως προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, ενώ θα μπορούμε επίσης να υποβάλουμε καταγγελίες ενώπιον των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών προστασίας δεδομένων,

• θα απαιτήσουμε (i) να λαμβάνουμε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, τα οποία έχετε παράσχει σε μας, σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχάνημα μορφή και (ii) να διαβιβάζουμε αυτά τα δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς εμπόδια από μέρους μας, ενώ όπου αυτό θα είναι τεχνικά εφικτό, θα έχετε το δικαίωμα να μεταφέρετε τα προσωπικά δεδομένα σας απευθείας από εμάς σε έναν άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας,

• να πραγματοποιείτε καταγγελία σε εποπτική αρχή, με επιφύλαξη οποιασδήποτε άλλης διοικητικής ή δικαστικής προσφυγής, ενώ έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος του συνήθους τόπου διαμονής σας, στον τόπο εργασίας ή στον τόπο που έλαβε χώρα η φερόμενη παράβαση, εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν παραβιάζει τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ.

Μπορείτε (i) να ασκήσετε τα δικαιώματα που αναφέρονται πιο πάνω ή (ii) να υποβάλετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή (iii) να οποιαδήποτε καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων από μέρους μας, επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην ενότητα 1.

5. Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική ενδέχεται να απαιτεί ενημέρωση κατά διαστήματα - π.χ. λόγω εφαρμογής νέων τεχνολογιών ή εισαγωγής νέων υπηρεσιών. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να αλλάξουμε ή να συμπληρώσουμε την παρούσα Πολιτική οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Θα δημοσιεύουμε τις αλλαγές στον ιστότοπό μας και/ή θα σας ενημερώνουμε αναλόγως.

6. Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

Οι ιστότοποί μας ενδέχεται να περιλαμβάνουν συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους εκτός του ομίλου. Ούτε η Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, ούτε οι εταιρείες του ομίλου της, φέρουν ευθύνη για το απόρρητο και την ασφάλεια των εν λόγω ιστότοπων. Η παρούσα πολιτική απορρήτου ισχύει μόνο για τον συγκεκριμένο ιστότοπο.