Νομικές πληροφορίες

Πνευματικά δικαιώματα

Διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες όρους πριν χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο.

Το παρόν έγγραφο καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τον ιστότοπο update.hyundai.com εφεξής αναφερόμενο απλώς ως «ιστότοπος». Διαβάστε προσεκτικά αυτή τη σελίδα. Εάν δεν αποδέχεστε τους όρους του παρόντος εγγράφου, μη χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο και τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν.

Ο όρος «χρήστης» αυτού του ιστότοπου σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισμό έχει πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτός ο ιστότοπος, τα κείμενα, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, το λογισμικό, τα λογότυπα και οποιοδήποτε άλλο υλικό στον ιστότοπο προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και ανήκουν στη Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH.

Όλα τα κείμενα, οι εικόνες, τα αρχεία ήχου και βίντεο, καθώς και τα γραφικά και άλλες πληροφορίες και τα προστατευόμενα έργα που δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο υπόκεινται – εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά – στα πνευματικά δικαιώματα της Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH. Οποιαδήποτε χρήση κατά την έννοια του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων (αντιγραφή, διανομή, αποθήκευση, μετάδοση και αναπαραγωγή ή προώθηση) του περιεχομένου για εμπορικούς σκοπούς απαγορεύεται χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH.

Τροποποιήσεις

Η Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να κάνει αλλαγές στους Όρους Χρήσεις του ιστότοπου. Οι νέοι όροι τίθενται σε ισχύ από τη στιγμή που δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο και δεν είναι αναδρομικοί. Η χρήση αυτού του ιστότοπου υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που ο χρήστης αποδέχεται έμμεσα με τη χρήση του ιστότοπου.