Политика за поверителност
Правила за поверителност

Как Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH борави с лични данни

Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH приема сериозно поверителността на Вашата информация. Нашите правила за поверителност по-долу обясняват как ще събираме и използваме информацията, която ни предоставяте. Може да променяме тези правила от време на време и текущата версия ще бъде тази, което е публикувана на този сайт. Думата „ние“, „нас“ или „нашата“ се отнася за Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, освен ако не е посочено друго.

1. Администратор на данни и връзка с нас 

Отговорният администратор на данни за всички лични данни, събрани и обработени във връзка с използването на този уеб сайт, е:

Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH (Hyundai-Platz, 65428 Rüsselsheim am Main, Germany)

Изпращайте всички въпроси, опасения или коментари, които имате относно тези правила, или каквито и да е искания относно личните Ви данни по имейл на (support.eu@hyundai-autoever.com). Допълнителните ни данни за контакт са разкрити в бележките.

Информацията, която предоставяте, когато се свържете с нас, ще бъде обработена, за да се процедира по Вашата заявка и ще бъде изтрита, когато заявката Ви бъде изпълнена. Освен това ще ограничим обработването на съответната информация съгласно законовите изисквания за запазване, ако са приложими.

2. Информационно използване на уеб сайта 

Когато посещавате нашия уеб сайт с цел получаване на информация, т.е. без да се регистрирате за някоя от предлаганите от нас услуги и без да ни предоставяте лични данни под каквато и да е друга форма, ние автоматично събираме Вашите данни за достъп и регистрационните файлове за сървъра (IP адрес, дата и час на Вашия достъп, кои страници на уеб сайта сте посетили, включително известието, ако достъпът е бил успешен, обема на прехвърлените данни, URL адреса за препращане на посетения преди това уеб сайт и типа и версията на използвания от Вас браузъра). Тези лични данни са необходими, за да Ви предоставим нашия уеб сайт и да осигурим стабилност и ефективност на системата, както и да приложим подходящи предпазни мерки по отношение на сигурността на уеб сайта и услугите ни.

Автоматично събраните лични данни са необходими за предоставяне на уеб сайта, член 6, раздел 1, изреч. 1, буква „е“ от ОРЗД (законен интерес) по отношение на използването на техническа информация за подобряване на нашите системи, за по-удобно използване на уеб сайтовете или за гарантиране на сигурността на нашите уеб сайтове. Това се базира на законния ни интерес, тъй като данните, използвани за тези цели, се съхраняват за ограничен период от време и не позволяват самите ние да идентифицираме потребител.

Личните данни, които се събират, се изтриват автоматично, след като са изпълнени горепосочените цели. 

3. Категории получатели и прехвърляне на данни през граница

Всеки достъп до Вашите лични данни е ограничен до тези лица, които имат нужда да ги научат, за да изпълняват служебните си задължения.

Ние можем да прехвърляме Вашите лични данни за съответните цели на получателите и категориите получатели, изброени по-долу.

  • Частни трети страни – Партньорски или непартньорски частни органи, различни от нас.

  • Обработващи лични данни – Някои трети страни, независимо дали са партньори или не, може да получат Вашите лични данни, за да обработват тези данни от наше име при подходящи инструкции, необходими за съответните цели на обработка. Обработващите лични данни ще бъдат обект на договорни задължения за прилагане на подходящи технически и организационни мерки за сигурност за защита на личните данни и за обработка на личните данни само според указанията.

  • Правителствени органи, съдилища, външни съветници и подобни трети страни, които са публични органи, както се изисква или разрешава от приложимото законодателство.

В рамките на посочените ни по-горе дейности по обмен на информация, Вашите лични данни може да бъдат прехвърлени в други държави (включително държави извън ЕИП), които може да имат различни стандарти за защита на данните спрямо тези на Вашата страна на пребиваване. Нашите сървъри се намират в Германия. 

Имайте предвид, че данните, обработвани в чужда държава, може да бъдат предмет на чуждестранни закони и достъпни за чуждестранни правителства, съдилища, правоприлагащи органи и регулаторни служби. Въпреки това ние ще се постараем да предприемем целесъобразни мерки, за да поддържаме адекватно ниво на защита на данните и при обработката на личните Ви данни чрез такива държави.

4. Вашите права

Съгласно приложимото към Вас законодателство може да имате право да упражнявате някои или всички от следните права:

  • да изискате (i) информация дали Вашите лични данни се съхраняват, и (ii) достъп до Вашите лични данни, включително целите на обработката, категориите на съответните лични данни и получателите на данни, както и потенциалните срокове на съхранение;

  • да поискате коригиране, премахване или ограничаване на Вашите лични данни, тъй като напр. (i) са непълни или неточни, (ii) вече не са необходими за целите, за които са събрани, или (iii) съгласието, на което се базира обработката, е оттеглено;

  • да откажете да предоставят и – без въздействие върху дейностите по обработка на данни, извършени преди такова оттегляне – да оттеглите съгласието си за обработка на Вашите лични данни по всяко време;

  • да възразите, по основания, свързани с конкретната Ви ситуация, Вашите лични данни да бъдат подложени на обработка. В този случай ни предоставете информация за конкретната си ситуация. След оценката на фактите, представени от Вас, ние или ще спрем обработването на Вашите лични данни, или ще Ви представим нашите убедителни законни основания за текуща обработка; и/или

  • ще предприемем правни действия във връзка с евентуално нарушение на правата Ви по отношение на обработването на личните Ви данни, както и за подаване на жалби пред компетентните регулаторни органи по защита на данните.

  • да изисквате (i) да получите личните данни, които сте ни предоставили, в структуриран, често използван и машинно четим формат, и (ii) да предавате тези данни на друг администратор безпрепятствено от наша страна; когато е технически осъществимо, имате право да предавате личните данни директно от нас на друг администратор;

  • да подавате жалби до надзорен орган, без да се засягат други административни или съдебни средства за правна защита, Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, по-специално в държавата членка, в която обичайно пребивавате, местоработата или мястото на предполагаемото нарушение, ако считате, че обработването на лични данни, свързани с Вас, нарушава изискванията на ОРЗД.

Можете да (i) упражнявате посочените по-горе права, или (ii) да задавате въпроси, или (iii) да отправяте оплаквания относно обработването на данните от наша страна, като се свържете с нас чрез данните за контакт, посочени в раздел 1.


5. Промени в правилата за поверителност

Тези правила може да изискват актуализация от време на време – напр. поради внедряването на нови технологии или въвеждането на нови услуги. Ние си запазваме правото да променяме или допълваме настоящите правила по всяко време. Ще публикуваме промените на нашия уеб сайт и/или ще Ви информираме надлежно.

6. Връзки към други уеб сайтове

Нашите уеб сайтове може да съдържат връзки към други сайтове извън групата. Нито Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, нито компаниите от нейната група носят отговорност за поверителността и сигурността на тези сайтове. Тези правила за поверителност се прилагат само за този уеб сайт.