Privacybeleid

Privacybeleid

Hoe Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH omgaat met persoonlijke gegevens

Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH neemt de privacy van uw gegevens serieus. Ons Privacybeleid hieronder legt uit hoe we de informatie die u ons geeft verzamelen en gebruiken. Dit beleid kan van tijd tot tijd wijzigen en wij zullen steeds de meest recente versie hiervan is degene dat op onze website is gepubliceerd. De woorden ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’ verwijzen naar Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, tenzij anders aangegeven.

1. Gegevens beheerder en hoe ons contacteren 

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonlijke gegevens, die verzameld en verwerkt worden in verband met het gebruik van deze website, is:

Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH (Hyundai-Platz, 65428 Rüsselsheim am Main, Germany)

Vragen, zorgen of opmerkingen die u zou hebben over dit beleid, of verzoeken in verband met uw persoonlijke gegevens kan u mailen naar (support.eu@hyundai-autoever.com). Onze verdere contactgegevens kan u terugvinden in de opdruk.

De informatie die u ons verstrekt wanneer u ons contacteert, zal verwerkt worden om uw verzoek te behandelen en zal verwijderd worden van zodra uw verzoek is voltooid. Indien van toepassing zullen wij de verwerking van de betreffende informatie beperken in overeenstemming met de wettelijke bewaarplicht.

2. Informatief gebruik van de website 

Wanneer u onze website om informatieve redenen bezoekt, d.w.z. zonder u te registreren voor één van onze aangeboden diensten en zonder ons persoonlijke gegevens, in welke vorm dan ook, aan te bieden, verzamelen wij automatisch uw toegangsgegevens en serverlogbestanden (IP-adres, datum en tijd van uw toegang, welke pagina’s u op onze website heeft bezocht, inclusief de melding als de toegang succesvol was, het volume van de overgedragen gegevens, de verwijs-URL van uw eerder bezochte website en het gebruikte browsertype). Deze persoonlijke gegevens zijn noodzakelijk om u onze website te kunnen aanbieden en om de stabiliteit en doeltreffendheid van het systeem te waarborgen alsook om de nodige veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de veiligheid van onze website en diensten te kunnen uitvoeren.

De automatisch verzamelde persoonlijke gegevens zijn noodzakelijk om de website op vlak van Artikel 6 sectie 1 paragraaf 1 regel f - GDPR (legitiem belang) te verbeteren, met betrekking tot ons gebruik van technische informatie om onze systemen te verbeteren, uw gebruik van de websites aangenamer te maken of de veiligheid van onze websites te verzekeren. Dit is gebaseerd op ons gewettigd belang, aangezien de gegevens die voor deze doeleinden worden gebruikt, gedurende een beperkte periode worden opgeslagen en ons niet in staat stellen een gebruiker persoonlijk te identificeren.

Persoonlijke gegevens die worden verzameld worden automatisch gewist nadat de bovenstaande doelen zijn vervuld. 

3. Categorieën van ontvangers en grensoverschrijdende transfers van gegevens

De toegang tot uw persoonlijke gegevens is beperkt tot de personen die deze gegevens nodig hebben om hun taken te kunnen vervullen.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens voor de respectievelijke doeleinden doorgeven aan de hieronder vermelde ontvangers en categorieën van ontvangers.

• Particuliere derden – Andere aangesloten of niet-aangesloten particuliere organisaties.

• Gegevensverwerkers – Bepaalde derden, al dan niet gelieerd, kunnen uw persoonlijke gegevens ontvangen om deze gegevens namens ons te verwerken volgens passende instructies, voor zover noodzakelijk voor de respectievelijke verwerkingsdoeleinden. Voor de gegevensverwerkers zullen contractuele verplichtingen gelden om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te treffen ter bescherming van de persoonlijke gegevens en om de persoonlijke gegevens uitsluitend volgens de instructies te verwerken.

• Overheidsinstellingen, rechtbanken, externe adviseurs en soortgelijke derde partijen die openbare instellingen zijn, zoals vereist of toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

In het kader van de hierboven beschreven activiteiten voor het delen van informatie kunnen uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan andere landen (waaronder landen buiten de EER). Deze landen hanteren mogelijks andere normen op gebied van gegevensbescherming dan het land waar u woont. Onze servers zijn gebaseerd in Duitsland. 

Gegevens die in het buitenland worden verwerkt, kunnen onderworpen zijn aan buitenlandse wetten en toegankelijk zijn voor buitenlandse regeringen, rechtbanken, gerechtelijke instanties en regelgevende instanties. Wij zullen ons echter inspannen om redelijke maatregelen te treffen om ook bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens in dergelijke landen een passend niveau van gegevensbescherming te handhaven.

4. Uw rechten

Volgens de wetgeving die op u van toepassing is, hebt u mogelijk het recht om sommige of alle van de volgende rechten uit te oefenen:

• i) informatie te vragen of uw persoonlijke gegevens worden bewaard en ii) toegang te vragen tot uw bewaarde persoonlijke gegevens, inclusief de doeleinden van de verwerking, de betrokken categorieën van persoonlijke gegevens en de ontvangers van de gegevens, alsook de mogelijke bewaartermijnen;

• om rectificatie, verwijdering of beperking van uw persoonlijke gegevens verzoeken, bijvoorbeeld omdat (i) de gegevens onvolledig of onjuist zijn, (ii) ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, of (iii) de toestemming op basis waarvan de verwerking heeft plaatsgevonden, is ingetrokken;

• weigeren te verstrekken en, zonder gevolgen voor de activiteiten van gegevensverwerking die vóór die intrekking hebben plaatsgevonden, uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens te allen tijde intrekken;

• op grond van redenen die verband houden met uw bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. In dat geval verzoeken wij u ons informatie over uw specifieke situatie te verstrekken. Na de beoordeling van de door u voorgelegde feiten zullen wij ofwel de verwerking van uw persoonlijke gegevens stopzetten ofwel u onze dwingende legitieme gronden voor een voortgezette verwerking voorleggen; en/of

• juridische stappen ondernemen in verband met een mogelijke schending van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens, alsmede klachten in te dienen bij de bevoegde toezichthouders voor gegevensbescherming.

• eisen (i) dat wij de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt, ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en een formaat dat leesbaar is door de machine en (ii) dat wij deze gegevens zonder belemmering van onze kant doorgeven aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke; indien technisch haalbaar hebt u het recht om de persoonlijke gegevens rechtstreeks van ons aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke te laten doorgeven;

• klacht bij de toezichthoudende autoriteit, onverminderd elk ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de vereisten van de GDPR.

U kunt (i) de bovengenoemde rechten uitoefenen of (ii) vragen stellen of (iii) klachten indienen met betrekking tot onze gegevensverwerking door contact met ons op te nemen via de in punt 1 vermelde contactgegevens.

5. Wijzigingen in het Privacybeleid

Dit beleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt – bijv. als gevolg van de implementatie van nieuwe technologieën of de invoering van nieuwe diensten. We behouden ons het recht om dit beleid ten alle tijde te wijzigen of aan te vullen. We zullen de wijzigingen op onze website publiceren en/of u hiervan tijdig informeren.

6. Links naar andere websites

Onze websites kunnen links bevatten naar andere websites buiten de groep. Noch Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, noch haar groepsondernemingen zijn verantwoordelijk voor de privacy en veiligheid van deze websites. Dit Privacybeleid is enkel van toepassing op deze website.