Integritetspolicy

Integritetsriktlinjer

Hur Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH hanterar personuppgifter

Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH tar sekretessen för din information på allvar. Våra sekretessriktlinjer nedan förklarar hur vi samlar in och använder den information du ger oss. Vi kan variera dessa riktlinjer från tid till annan och den nuvarande versionen kommer att vara den som publiceras på denna webbplats. Ordet "vi", "oss" eller "vårt" avser Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, om inte annat anges.

1. Personuppgiftsansvarig och kontakta oss 

Den personuppgiftsansvarige för alla personuppgifter som samlas in och behandlas i samband med användningen av denna webbplats är:

Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH (Hyundai-Platz, 65428 Rüsselsheim am Main, Germany)

Skicka alla frågor, funderingar eller kommentarer du har angående denna policy eller förfrågningar angående dina personuppgifter via e -post till (support.eu@hyundai-autoever.com). Våra ytterligare kontaktuppgifter presenteras i avtrycket.

Informationen du lämnar när du kontaktar oss kommer att behandlas för att hantera din begäran och kommer att raderas när din begäran slutfördes. Alternativt kommer vi att begränsa behandlingen av respektive information i enlighet med lagstadgade lagringskrav, om tillämpligt.

2. Informativ användning av webbplatsen 

När du besöker vår webbplats av informativa skäl, det vill säga utan att registrera dig för någon av våra tillhandahållna tjänster och utan att ge oss personuppgifter i någon annan form, samlar vi automatiskt in dina åtkomstdata och serverloggfiler (IP-adress, datum och tid för din åtkomst, vilka sidor på vår webbplats du besökt, inklusive meddelandet om åtkomsten lyckades, mängden överförd data, referensadressen till din tidigare besökta webbplats och din använda webbläsartyp och version). Dessa personuppgifter är nödvändiga för att förse dig med vår webbplats och för att säkerställa systemstabilitet och effektivitet och för att genomföra korrekta skyddsåtgärder när det gäller säkerheten för vår webbplats och våra tjänster.

De personuppgifter som samlas in automatiskt är nödvändiga för att tillhandahålla webbplatsen artikel 6 sek. 1 skickat. 1 lit. f GDPR (legitimt intresse) när det gäller vår användning av teknisk information för att förbättra våra system, göra din användning av webbplatserna mer bekväm eller säkerställa säkerheten på våra webbplatser. Detta är baserat på vårt legitima intresse eftersom data som används för dessa ändamål lagras under en begränsad period och inte tillåter oss att personligen identifiera en användare.

Personuppgifter som samlas in raderas automatiskt efter att ovannämnda ändamål har uppfyllts. 

3. Kategorier av mottagare och gränsöverskridande dataöverföringar

All tillgång till dina personuppgifter är begränsad till de personer som har ett behov av att veta för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

Vi kan överföra dina personuppgifter för respektive ändamål till mottagarna och kategorierna av mottagare som anges nedan.

• Privata tredje parter – Andra eller andra närstående privata organ än oss.

• Personuppgiftsbiträden – Vissa tredje parter, oavsett om de är anslutna eller icke-anslutna, kan få dina personuppgifter för att behandla sådana uppgifter för oss under lämpliga instruktioner som behövs för respektive behandlingsändamål. Personuppgiftsbiträdena kommer att vara föremål för avtalsenliga skyldigheter att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna och att behandla personuppgifterna endast enligt instruktionerna.

• Statliga myndigheter, domstolar, externa rådgivare och liknande tredje parter som är offentliga organ som krävs eller tillåts av tillämplig lag.

Inom ramen för våra informationsdelningsaktiviteter som anges ovan kan dina personuppgifter överföras till andra länder (inklusive länder utanför EES) som kan ha andra dataskyddsstandarder än ditt hemland. Våra servrar finns i Tyskland. 

Observera att uppgifter som behandlas i ett främmande land kan omfattas av utländska lagar och är tillgängliga för utländska regeringar, domstolar, brottsbekämpning och tillsynsmyndigheter. Vi kommer dock att sträva efter att vidta rimliga åtgärder för att upprätthålla en tillräcklig nivå av dataskydd även vid behandling av dina personuppgifter med sådana länder.

4. Dina rättigheter

Enligt den lagstiftning som gäller för dig kan du ha rätt att utöva några eller alla av följande rättigheter:

• kräva (i) information ifall dina personuppgifter lagras och (ii) åtkomst till dina personuppgifter som lagras, inklusive behandlingens syften, kategorierna av personuppgifter som berörs och datamottagarna samt potentiella lagringsperioder;

• begära rättelse, borttagning eller begränsning av dina personuppgifter, t.ex. eftersom (i) det är ofullständigt eller felaktigt, (ii) de inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlades in, eller (iii) det samtycke som behandlingen baserades på har återkallats;

• vägra att tillhandahålla och – utan påverkan på databehandlingsaktiviteter som har ägt rum före sådant återkallande – när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter;

• invända, av skäl som rör din speciella situation, att dina personuppgifter ska behandlas. I det här fallet, vänligen ge oss information om din specifika situation. Efter bedömningen av de fakta som presenteras av dig kommer vi antingen att sluta behandla dina personuppgifter eller presentera våra tvingande legitima skäl för en pågående behandling; och/eller

• vidta rättsliga åtgärder i samband med eventuella kränkningar av dina rättigheter när det gäller behandling av dina personuppgifter, samt att klaga hos behöriga dataskyddstillsynsmyndigheter.

• kräva (i) att ta emot personuppgifterna om dig, som du har lämnat till oss, i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format och (ii) att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder från vår sida; där det är tekniskt möjligt ska du ha rätt att få personuppgifterna överförda direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig;

• klaga hos tillsynsmyndigheten, utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga åtgärder, har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din permanenta bostad, arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen, om du anser att behandlingen av personuppgifter som rör dig bryter mot kraven i GDPR.

Du kan (i) utöva de rättigheter som avses ovan eller (ii) ställa några frågor eller (iii) göra klagomål angående vår databehandling genom att kontakta oss under kontaktuppgifterna i avsnitt 1.

5. Ändringar av dessa integritetsriktlinjer

Dessa riktlinjer kan kräva en uppdatering då och då – t.ex. på grund av implementering av ny teknik eller införandet av nya tjänster. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller komplettera dessa riktlinjer. Vi kommer att publicera ändringarna på vår webbplats och/eller informera dig om detta.

6. Länkar till andra webbplatser

Våra webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser utanför gruppen. Varken Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH eller dess koncernföretag är ansvariga för integriteten och säkerheten för dessa webbplatser. Dessa sekretessriktlinjer gäller endast denna webbplats.