Privaatsusavaldus

Privaatsuspoliitika

Kuidas ettevõtted Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH isikuandmetega ümber käivad

Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH suhtub teie teabe privaatsusesse täie tõsidusega. Meie järgnev privaatsuspoliitika selgitab, kuidas me kogume ja kasutame teie poolt meile esitatud teavet. Võime nimetatud poliitikat aegajalt muuta ja parajasti kehtiv versioon on avaldatud käesoleval saidil. Sõna „meie“ tähistab ettevõtet Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, kui just ei ole mainitud teisiti.

1. Vastutav andmetöötleja ja kuidas meiega ühendust võtta 

Käesoleva veebisaidiga seoses mistahes kogutud isikuandmete kogumise ja töötlemise vastutav andmetöötleja on:

Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH (Hyundai-Platz, 65428 Rüsselsheim am Main, Germany)

Esitage mistahes küsimused, probleemid ja märkused, mis teil seoses käesoleva poliitikaga on, või mistahes päringud seoses teie isikuandmetega meili teel aadressile (support.eu@hyundai-autoever.com). Täiendavad kontaktandmed on toodud ära impressumis.

Teavet, mille esitate meiega ühenduse võtmisel, kasutatakse teie päringu menetlemiseks ja kustutatakse pärast teie päringu menetlemise lõppu. Teise võimalusena piirame vastava teabe töötlemisest kooskõlas seadusandlusest tuleneva kohustusliku säilitamise nõuetega, kui see on asjakohane.

2. Veebisaidi teabeline kasutamine 

Kui külastate meie veebisaiti teabepõhjustel, näiteks ilma ühegi meie pakutava teenuse jaoks registreerumata ja mingil muul moel meile oma isikuandmeid esitamata, kogume me automaatselt teie juurdepääsuandmeid ja serveri logifaile (IP-aadress, juurdepääsu kuupäev ja kellaaeg, milliseid lehekülgi meie veebisaidil külastasite sh teavitus, kui juurdepääs õnnestus, edastatud andmete maht, teie poolt eelnevalt külastatud veebisaidi viitaja URL ning teie kasutatud brauseri tüüp ja versioon). Sellised isikuandmed on vajalikud teile meie veebisaidi pakkumiseks, süsteemi stabiilsuse ja tõhususe tagamiseks ning meie veebisaidi ja teenuste jaoks asjakohaste turbelahenduste juurutamiseks.

Automaatselt kogutavad isikuandmed on vajalikud on veebisaidi pakkumiseks andmekaitseseaduse (GDPR) artikli 6, lõigu 1, tähe f kohaselt (õigustatud huvi), mis on seotud meie poolt tehnilise teabe kasutamisega meie süsteemide täiustamise eesmärgil, veebisaitide kasutamise mugavamaks muutmiseks või meie veebisaitide turvalisuse tagamiseks. See põhineb meie õigustatud huvil, kuna neil eesmärkidel kasutatud andmed salvestatakse piiratud ajaperioodiks ja ei võimalda meil kasutajat personaalselt identifitseerida.

Kogutud isikuandmed kustutatakse automaatselt pärast eelnimetatud eesmärkide täitmist. 

3. Saajate kategooriad ja piiriülesed andmeedastused

Teie isikuandmetele on juurdepääs vaid neil isikutel, kel on neid vaja teada oma tööülesannete täitmiseks.

Võime edastada teie isikuandmeid vastavatel eesmärkidel järgnevalt loetletud saajatele ja saajate kategooriatele.

• Eraõiguslikud kolmandad isikud – Meist erinevad seotud või sõltumatud eraõiguslikud asutused.

• Andmetöötlejad – Teatud kolmandad sõltumatud või seotud pooled võivad saada teie isikuandmeid nende töötlemiseks meie nimel, järgides vastavate töötlemiseesmärkide jaoks vajalikke asjakohaseid juhiseid. Andmetöötlejatele kehtivad lepingulisi kohustusi, et rakendada asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi turbemeetmeid isikuandmete kaitsmiseks ja isikuandmete ainult etteantud moel töötlemiseks.

• Valitsusasutused, kohtud, välised nõustajad ja sarnased avalikest asutustest kolmandad pooled vastavalt sellele, kuidas asjakohane seadusandlus sead nõuab või lubab.

Meie teabejagamise mahu ulatuses, nagu seda on eelnevalt kirjeldatud, võidakse teie isikuandmeid edastada teistesse riikidesse (sh riikidesse väljapool EMÜd), kus võivad kehtida teie asukohariigiga võrreldes erinevaid andmekaitsestandardid. Meie serverid asuvad Saksamaal. 

Pange tähele, et välisriigis töödeldavatele andmetele võivad kohalduda välisriigi seadused ja neile võib olla juurdepääs välisriigi valitsustel, kohtutel, õiguskaitseorganitel ja regulatiivsetel asutustel. Sellele vaatamata püüame me rakendada mõistlikke meetmeid, et tagada adekvaatsel tasemel andmekaitse ka teie isikuandmete töötlemisel sellistes riikides.

4. Teie õigused

Teile kohalduva seadusandluse kohaselt võib teil olla õigus rakendada mõnda või kõiki järgnevatest õigustest.

• nõuda (i) teavet selle kohta, kas teie isikuandmeid säilitatakse ja (ii) juurdepääsu oma salvestatud isikuandmetele sh töötlemise eesmärkidele, asjaga seotud isikuandmete kategooriatele, andmete saajatele ja võimalikele säilitusperioodidele;

• nõuda oma isikuandmete parandamist, eemaldamist või piiramist, kuna (i) see pole terviklik või on ebatäpne, (ii) seda pole isikuandmete kogumise eesmärkide jaoks enam vaja, või (iii) töötlemise aluseks olnud nõusolek on tagasi võetud;

• keelduda andmast ja – ilma enne sellist tagasivõtmist toimunud töötlemisele mõju avaldamata – võtta igal ajal tagasi nõusolek oma isikuandmete töötlemiseks;

• esitada oma konkreetse olukorraga seotud põhjustel kaebus teie isikuandmete töötlemise kohta. Sellisel juhul esitage meile palun teave oma konkreetse olukorra kohta. Pärast teie esitatud faktide hindamist lõpetame me kas teie isikuandmete töötlemise või esitame teile meie veenvad õiguslikud põhjused töötlemise jätkamiseks; ja/või

• pöörduda kohtusse seoses teie õiguste võimaliku rikkumisega isikuandmete töötlemisel ning esitada kaebusi kompetentstele andmekaitseorganitele.

• nõuda (i) teie poolt meile esitatud teid puudutavate isikuandmete saamist struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus, ja (ii) edastada sellised andmed mõnele teisele vastutavale töötlejale ilma mistahes meie poolse takistuseta; kui see on tehniliselt võimalik, on teil õigus lasta oma isikuandmed edastada meilt otse mõnele teisele vastutavale töötlejale;

• esitada järelvalveasutusele kaebust ilma, et see piiraks teiste halduslike või õiguslike kaitsevahendite kohaldamist, teil on õigus esitada kaebusi järelvalveasutusele, eriti teie elukoha, töökoha või väidetava rikkumiskoha Liikmesriigis, kui leiate, et teiega seotud isikuandmete töötlemine rikub GDPR-i nõudeid.

Võite (i) rakendada eeltoodud õigusi või (ii) esitada mis tahes küsimusi või (iii) esitada andmete töötlemisega seoses kaebusi, võttes meiega ühendust 1. jaos toodud kontaktandmetel.

5. Privaatsuspoliitika muudatused

Käesolevat poliitikat võidakse aegajalt muuta – näiteks seoses uute tehnoloogiate või uute teenuste kasutuselevõtuga. Jätame enesele õiguse seda Poliitikat igal ajal muuta. Avaldame muudatused oma veebisaidil ja/või teavitame teid vastavalt.

6. Lingid teistele veebisaitidele

Meie veebisaidid võivad sisaldada linke teistele, meie kontsernist välja jäävatele saitidele. Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH ega selle kontserni ettevõtted ei vastuta selliste saitide privaatsuse ega turvalisuse eest. Käesolev privaatsuspoliitika kehtib ainult sellele veebisaidile.