Typ : Navigácia
Máj 2022 – Aktualizácia mapy navigácie a softvéru
Dátum registrácie : 30-May-2022

Nové funkcie a vylepšenia


Pri hľadaní cieľa môžete skontrolovať a vybrať požadovaný typ trasy pomocou obrazovky: „Najrýchlejší / Úsporný / Priorita diaľnice “

Naraz porovnajte vzdialenosti a čas cesty a vyberte si požadovanú trasu

Ak stlačíte tlačidlo [Viac trás] na obrazovke Prehľad trasy, zobrazia sa všetky trasy

external_image
external_imageexternal_image
external_image


Ak je počas používania mapy aktivované rozpoznávanie hlasu, informácie o rozpoznávaní hlasu sa zobrazia na samostatnej obrazovke, ktorá je oddelená

od obrazovky mapy

Zoznámte sa s novou postavou pre rozpoznávanie hlasu, vaším vlastným osobným asistentom!


external_image


external_image external_image

< Postava pre rozpoznávanie hlasu Hyundai >

Keď používate Navigačný systém na vyhľadávanie blízkych bodov záujmu, môžete teraz vybrať len miesta špecifické pre značku, ktoré chcete

Stačí použiť tlačidlo filtra!

Zobrazte výsledky vyhľadávania v okolí na obrazovke Mapa pomocou konfigurácie nastavení

Ak tak chcete urobiť, prejdite na obrazovku Domov a vyberte:

[Menu navigácie] > [Kategória BZ] a potom vyberte kategóriu BZ

Vyberte značku, ktorú chcete, tak, že prejdete do ľavej hornej časti vybranej obrazovky Kategória BZ a vyberte tlačidlo [Filter]

Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte požadované možnosti značky


external_image
external_image


external_image
external_image
Typ hlavných jednotiek s dostupnou aktualizáciou


Poskytuje aktualizáciu mapy navigácie a vylepšenia. Informácie o novej verzii

nájdete v časti Zoznam vhodných vozidiel k dispozícii na prevzatiev tomto upozornení.

▷ Navigačné systémy s dostupnou aktualizáciou: Systémy s nasledujúcou reprezentatívnou obrazovkou


□ Compact Gen5 Navigation


external_image
external_image


□ Standard-class Gen5 Navigation


external_image
external_image
external_image
external_image
external_image
external_image


□ Standard-class Gen5W Navigation


external_image
external_image
external_image
external_image


□ Standard-class Gen5W(8 inch) Navigation


external_image
external_image
external_image
external_image
external_image
external_image


□ Premium-class Gen5 Navigation


external_image
external_image
external_image
external_image
Vyhlásenie


Na prevzatie svojej mapy použite výhradne oficiálny softvér NaU (Navigation Updater), ktorý nájdete na tejto webovej stránke. Po prevzatí ako skopírovaní z iných

zdrojov nemusí byť aktualizácia úspešná a môže to viesť k závažným problémom v navigačnom systéme

Ak zaznamenáte nejaké problémy počas používania softvéru NaU, prípadne pred inštaláciou alebo po nej, obráťte sa na oddelenie starostlivosti o zákazníkov Hyundai

Ak je vo vašom navigačnom systéme karta SD, je potrebné na aktualizáciu softvéru a mapy použiť kartu SD. Zásuvka na kartu SD sa nachádza pod obrazovkou

displeja vozidla, prípadne nad ňou

Ak je vo vašom vozidle karta SD s kapacitou 16 GB, zakúpte si kartu SD vyššej triedy s kapacitou 32 GB
~ Nepoužívajte kartu micro SD ~

Ak je vo vašom vozidle karta SD s kapacitou 32 GB, použite ju na aktualizáciu

Nepoužívajte kartu SD na ukladanie hudby ani iných dátových súborov

Ak nie je vo vašom navigačnom systéme karta SD, je potrebné na aktualizáciu softvéru a mapy použiť jednotku USB flash

Pred použitím softvéru NaU naformátujte USB (ExFat)

Pri voľbe svojho vozidla sa pred spustením procesu prevzatia uistite, či je model/ročník vozidla správny

Ak sa zvolí nesprávny model/ročník, aktualizáciu nemožno vykonať

Vyberte správnu jednotku na svojom počítači, ak k počítaču pripájate viaceré médiá

Médiá odpojte len po potvrdení, že bol proces prevzatia dokončený

Pri odpojení média počas procesu preberania môže dôjsť k poškodeniu súborov a chybe aktualizácie mapy

Poznámka:

táto aktualizácia poskytuje softvér (ktorý môže obsahovať pridanie nových funkcií a odstránenie iných) a údaje mapy, ktoré môžu zmeniť používateľské funkcie a

prostredie. Po inštalácii nie je možné vrátiť späť predchádzajúcu verziu softvéru

Určité nové funkcie, napríklad Spojené trasovanie a Údaje o počasí, vyžadujú na prístup aktívne predplatné Bluelink

Upozornenie:

1) Počas inštalácie sofvéru vozidla musí byť motor spustený, aby sa batéria nabíjala. Nevypínajte kľúč zapaľovania ani nevysúvajte kartu SD/USB počas procesu inovácie

2) Aktualizácia navigácie na voľnobehu môže porušovať príslušné dopravné predpisy. Pred pokračovaním v aktualizácii sa uistite, že dodržiavate miestne dopravné predpisy

3) Ako dvakrát skontrolujete, či je vozidlo naštartované

– Štartovací spínač signalizuje polohu „ON“, prípadne štartovacie tlačidlo svieti

– aktualizácia softvéru môže ovplyvniť funkčnosť komponentov z trhu s náhradnými dielmi

(tzn. kamera s pohľadom dozadu, reproduktory atď.)


external_image
external_image


Ak máte nejaké otázky, obráťte sa na oddelenie starostlivosti o zákazníkov Hyundai, prípadne zavolajte do strediska starostlivosti o zákazníkov