Zmluvné podmienky

Právne informácie

Používanie tejto stránky

Prečítajte si pozorne nasledujúce podmienky, pretože používanie stránky update.hyundai.com znamená, že s nimi súhlasíte.

Práva na návrhy, obrázky, logá, fotografie a obsah týchto stránok vlastní spoločnosť Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH alebo na ne má licenciu. Sú chránené autorským právom, ochrannými známkami a inými právami duševného vlastníctva. Bez písomného súhlasu spoločnosti Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH nesmiete kopírovať, reprodukovať, upravovať, distribuovať, publikovať, zobrazovať, uverejňovať ani prenášať žiadnu časť týchto stránok. Jednotlivé stránky si môžete prezerať alebo tlačiť iba na vlastné osobné použitie.

Zodpovednosť

Snažíme sa zaistiť presnosť celého obsahu. Nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za to, ako obsah použijete. Obsah tejto stránky má slúžiť iba na informačné účely a nemali by ste sa naň spoliehať, že urobíte (alebo sa neurobíte) akékoľvek rozhodnutie alebo prijmete (či neprijmete) akékoľvek opatrenie. Najmä špecifikácie vozidla zobrazené na tejto stránke sa môžu z času na čas zmeniť. Dôrazne odporúčame navštíviť vášho najbližšieho predajcu Hyundai a osobne si prezrieť vozidlá.

Stránka je na vaše osobné použitie nesmie byť použitá na žiadne komerčné účely. V dôsledku toho platí, že spoločnosť Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH nebude za žiadnych okolností zodpovedná za váš ušlý zisk. Spoločnosť Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH tiež nezodpovedá za žiadne straty vrátane zbytočných výdavkov, poškodenia alebo zničenia údajov.

Spoločnosť Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH nezodpovedá za žiadne škody alebo straty vyplývajúce z vašej neschopnosti používať tieto stránky. Spoločnosť Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH nemôže sľúbiť, že stránka bude nepretržite dostupná alebo úplne bez chýb. Vzhľadom na povahu internetu je táto stránka poskytovaná na báze „ako je k dispozícii“. Spoločnosť Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH voči vám nebude zodpovedná, ak nebudeme schopní poskytnúť obsah stránky z akéhokoľvek dôvodu, ktorý nemôžeme ovplyvniť.

Obsah a reklamy

Táto stránka tiež poskytuje odkazy na iné internetové stránky. Pretože spoločnosť Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH nemá žiadnu kontrolu nad týmito stránkami, beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH nezodpovedá za dostupnosť týchto externých stránok a neschvaľuje ani nezodpovedá za žiadny obsah, reklamné produkty, služby alebo iné materiály zverejnené na týchto stránkach alebo ktoré sú z nich dostupné.

Zmeny podmienok

Spoločnosť Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH môže kedykoľvek zmeniť stránku alebo tieto podmienky. Ak použijete stránku po tom, ako spoločnosť Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH zmenila podmienky, budete týmito novými podmienkami viazaní. 

Účty

Niektoré služby ponúkané na webových stránkach alebo prostredníctvom nich môžu vyžadovať, aby ste si otvorili účet. Ste úplne zodpovední za zachovanie dôvernosti informácií o vašom účte (vrátane hesla) a za všetky činnosti, ku ktorým dochádza na vašom účte. Môžete niesť zodpovednosť za straty, ktoré vzniknú spoločnosti Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH alebo inej strane v dôsledku toho, že váš účet používa niekto iný. Bez súhlasu majiteľa účtu nikdy nesmiete používať účet niekoho iného.

Ochrana osobných údajov

Na používanie tejto webovej stránky sa vzťahujú zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH. Ak si chcete pozrieť zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, kliknite sem.

Žiadne nezákonné alebo zakázané používanie

Túto stránku nebudete používať na žiadny účel, ktorý je nezákonný alebo zakázaný týmito podmienkami a vyhláseniami. Nesmiete sa pokúšať získať neoprávnený prístup k akýmkoľvek službám, iným účtom, počítačovým systémom alebo sieťam pripojeným k tejto webovej stránke, hackovaním, získavaním hesiel alebo inými prostriedkami. Nesmiete získavať alebo pokúšať sa získať akékoľvek materiály alebo informácie akýmikoľvek prostriedkami, ktoré nie sú zámerne sprístupnené.