Privatumo politika

Privatumo politika 

Kaip „Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH“ tvarko asmens duomenis

„Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH“ rimtai žiūri į jūsų informacijos privatumą. Toliau pateiktoje privatumo politikoje paaiškinta, kaip mes renkame ir naudojame jūsų pateiktą informaciją. Kartais galime keisti šią politiką, o paskutinė jos versija bus skelbiama šioje svetainėje. Žodis „mes“, „mus“ arba „mūsų“ reiškia „Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH“, jei nenurodyta kitaip. 

1. Duomenų valdytojas ir susisiekimas su mumis  

Atsakingas duomenų valdytojas, atsakingas už bet kokius asmens duomenis, surinktus ir tvarkomus naudojantis šia interneto svetaine, yra: 

„Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH“ (Hyundai-Platz, 65428 Rüsselsheim am Main, Germany) 

Bet kokius susirūpinimą keliančias problemas ar komentarus dėl šios politikos arba bet kokius prašymus, susijusius su jūsų asmens duomenimis, prašome pateikti el. paštu adresu klausimus (support.eu@hyundai-autoever.com). Mūsų tolesni kontaktiniai duomenys atskleidžiami atspaude. 

Informacija, kurią pateikiate kreipdamiesi į mus, bus tvarkoma jūsų prašymui nagrinėti ir bus ištrinta, kai jūsų prašymas bus įvykdytas. Arba, jei taikytina, apribosime atitinkamos informacijos tvarkymą pagal teisės aktuose nustatytus saugojimo reikalavimus. 

2. Informacinis naudojimasis interneto svetaine 

Kai lankotės mūsų svetainėje informaciniais tikslais, t. y. neužsiregistravę jokiai mūsų teikiamai paslaugai ir jokia kita forma nepateikę mums asmens duomenų, mes automatiškai renkame jūsų prieigos duomenis ir prisijungimo prie serverio rinkmenas (IP adresą, prieigos datą ir laiką, kuriuose mūsų svetainės puslapiuose lankėtės, įskaitant pranešimą, ar prieiga buvo sėkminga, perduotų duomenų apimtį, jūsų anksčiau lankytos svetainės nukreipiamąjį URL ir jūsų naudotos naršyklės tipą bei versiją). Šie asmens duomenys reikalingi tam, kad galėtumėte naudotis mūsų interneto svetaine, užtikrinti sistemos stabilumą ir efektyvumą bei įgyvendinti tinkamas apsaugos priemones, susijusias su mūsų interneto svetainės ir paslaugų saugumu. 

Automatiškai renkami asmens duomenys yra būtini norint teikti interneto svetainės 6 str. 2 d. 1 sak. 1 r. f BDAR (teisėtas interesas), kiek tai susiję su mūsų techninės informacijos naudojimu siekiant patobulinti mūsų sistemas, padaryti jūsų naudojimąsi internetinėmis svetainėmis patogesnį arba užtikrinti mūsų internetinių svetainių saugumą. Tai grindžiama mūsų teisėtu interesu, nes šiais tikslais naudojami duomenys saugomi ribotą laiką ir neleidžia mums asmeniškai identifikuoti naudotojo. 

Surinkti asmens duomenys automatiškai ištrinami, kai įvykdomi pirmiau minėti tikslai. 

3. Gavėjų kategorijos ir tarpvalstybinis duomenų perdavimas 

Bet kokia prieiga prie jūsų asmens duomenų suteikiama tik tiems asmenims, kuriems būtina juos žinoti, kad galėtų vykdyti savo darbo pareigas. 

Jūsų asmens duomenis atitinkamais tikslais galime perduoti toliau išvardytiems gavėjams ir gavėjų kategorijoms. 

• Privačioms trečiosioms šalims - susijusioms arba nesusijusioms privačioms įmonėms, kurios yra ne mūsų įmonė.

• Duomenų tvarkytojai - tam tikros susijusios ar nesusijusios trečiosios šalys gali gauti jūsų asmens duomenis, kad juos tvarkytų mūsų vardu pagal atitinkamus nurodymus, jei tai būtina atitinkamiems duomenų tvarkymo tikslams. Duomenų tvarkytojams bus taikomi sutartiniai įsipareigojimai įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines asmens duomenų apsaugos priemones ir tvarkyti asmens duomenis tik pagal nurodymus.

• Valstybinės institucijos, teismai, išorės konsultantai ir panašios trečiosios šalys, kurios yra viešosios įstaigos, kaip reikalaujama arba leidžiama pagal galiojančius įstatymus. 

Vykdant pirmiau nurodytą mūsų informacijos dalijimosi veiklą, jūsų asmens duomenys gali būti perduodami į kitas šalis (įskaitant EEE nepriklausančias šalis), kuriose gali būti taikomi kitokie duomenų apsaugos standartai nei jūsų gyvenamojoje šalyje. Mūsų serveriai yra Vokietijoje. 

Atkreipkite dėmesį, kad užsienio šalyje tvarkomiems duomenims gali būti taikomi užsienio šalių įstatymai ir jie gali būti prieinami užsienio šalių vyriausybėms, teismams, teisėsaugos ir reguliavimo institucijoms. Tačiau mes stengsimės imtis pagrįstų priemonių, kad išlaikytume tinkamą duomenų apsaugos lygį taip pat ir tvarkydami jūsų asmens duomenis tokiose šalyse. 

4. Jūsų teisės 

Pagal jums taikomus teisės aktus galite turėti teisę pasinaudoti kai kuriomis arba visomis toliau nurodytomis teisėmis: 

• reikalauti (i) informacijos, ar jūsų asmens duomenys yra saugomi, ir (ii) susipažinti su saugomais jūsų asmens duomenimis, įskaitant duomenų tvarkymo tikslus, atitinkamų asmens duomenų kategorijas, duomenų gavėjus ir galimus saugojimo laikotarpius; 

• reikalauti ištaisyti, pašalinti arba apriboti savo asmens duomenis, pavyzdžiui, dėl to, kad (i) jie yra neišsamūs arba netikslūs, (ii) jų nebereikia tais tikslais, kuriais jie buvo surinkti, arba (iii) buvo atšauktas sutikimas, kuriuo buvo grindžiamas duomenų tvarkymas; 

• atsisakyti duoti ir - nedarant poveikio duomenų tvarkymo veiksmams, atliktiems iki tokio atšaukimo - bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis; 

• dėl su jūsų konkrečia situacija susijusių priežasčių nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi. Tokiu atveju pateikite mums informaciją apie savo konkrečią situaciją. Įvertinę jūsų pateiktus faktus, mes arba nutrauksime jūsų asmens duomenų tvarkymą arba pateiksime jums savo įtikinamus teisėtus pagrindus toliau tvarkyti duomenis; ir (arba) 

• imtis teisinių veiksmų dėl galimo jūsų teisių, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu, pažeidimo, taip pat pateikti skundus kompetentingoms duomenų apsaugos priežiūros institucijoms. 

• reikalauti (i) gauti su jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir (ii) perduoti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui be kliūčių iš mūsų pusės; jei tai techniškai įmanoma, turite teisę, kad asmens duomenis kitam duomenų valdytojui tiesiogiai perduotume mes patys; 

• apskųsti priežiūros institucijai, nepažeidžiant jokių kitų administracinių ar teisminių teisių gynimo priemonių - turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma valstybėje narėje, kurioje yra jūsų įprastinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba tariamo pažeidimo vieta, jei manote, kad su jumis susijusių asmens duomenų tvarkymas pažeidžia BDAR reikalavimus. 

Galite (i) pasinaudoti pirmiau nurodytomis teisėmis arba (ii) pateikti bet kokius klausimus ar (iii) pateikti skundus dėl mūsų duomenų tvarkymo susisiekę su mumis 1 skyriuje nurodytais kontaktiniais duomenimis. 

5. Privatumo politikos pakeitimai 

Šią Politiką kartais gali prireikti atnaujinti - pavyzdžiui, dėl naujų technologijų įdiegimo arba naujų paslaugų teikimo. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu pakeisti ar papildyti šią Politiką. Pakeitimus paskelbsime savo interneto svetainėje ir (arba) jus apie tai informuosime. 

6. Nuorodos į kitas interneto svetaines 

Mūsų interneto svetainėse gali būti nuorodų į kitas, grupei nepriklausančias svetaines. Nei „Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH“, nei jos grupės įmonės neatsako už šių svetainių privatumą ir saugumą. Ši privatumo politika taikoma tik šiai interneto svetainei.