Zásady ochrany osobních údajů
Zásady ochrany osobních údajů

Jak společnost Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH nakládá s osobními údaji

Společnost Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH bere ochranu Vašich informací vážně. Naše zásady ochrany osobních údajů níže vysvětlují, jak shromažďujeme a používáme informace, které nám poskytnete. Tyto zásady můžeme čas od času změnit a aktuální verze bude zveřejněna na těchto stránkách. Slovo "my", "nás" nebo "naše" se vztahuje na společnost Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, pokud není uvedeno jinak.

1. Správce osobních údajů a kontaktování 

Správcem osobních údajů shromažďovaných a zpracovávaných v souvislosti s používáním těchto webových stránek je:

Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH (Hyundai-Platz, 65428 Rüsselsheim am Main, Germany)

Jakékoli dotazy, připomínky nebo komentáře k těmto zásadám nebo žádosti týkající se Vašich osobních údajů zašlete e-mailem na adresu (support.eu@hyundai-autoever.com). Naše další kontaktní údaje jsou uvedeny v tiráži.

Informace, které nám poskytnete při kontaktování, budou zpracovány za účelem vyřízení Vašeho požadavku a po jeho vyřízení budou vymazány. Případně omezíme zpracování příslušných informací v souladu se zákonnými požadavky na jejich uchovávání.

2. Informační využití webových stránek 

Pokud navštívíte naše webové stránky z informačních důvodů, tj. bez registrace k některé z námi poskytovaných služeb a bez poskytnutí osobních údajů v jakékoli jiné formě, automaticky shromažďujeme Vaše přístupové údaje a soubory protokolu serveru (IP adresa, datum a čas Vašeho přístupu, které stránky na našich webových stránkách jste navštívili, včetně oznámení, zda byl přístup úspěšný, objem přenesených dat, URL odkazu na dříve navštívené webové stránky a typ a verze Vašeho použitého prohlížeče). Tyto osobní údaje jsou nezbytné k tomu, abychom Vám mohli poskytnout naše webové stránky, zajistit stabilitu a efektivitu systému a zavést náležitá ochranná opatření, pokud jde o bezpečnost našich webových stránek a služeb.

Automaticky shromážděné osobní údaje jsou nezbytné pro poskytování webových stránek podle článku 6 odst. 1. 1 písm. f GDPR (oprávněný zájem), pokud jde o použití technických informací k vylepšení našich systémů, k pohodlnějšímu používání webových stránek nebo k zajištění bezpečnosti našich webových stránek. Důvodem je náš oprávněný zájem, protože údaje používané pro tyto účely jsou uchovávány po omezenou dobu a neumožňují nám osobní identifikaci uživatele.

Shromážděné osobní údaje jsou po splnění výše uvedených účelů automaticky vymazány. 

3. Kategorie příjemců a přeshraniční předávání údajů

Přístup k Vašim osobním údajům mají pouze osoby, které je potřebují znát k plnění svých pracovních povinností.

Vaše osobní údaje můžeme pro příslušné účely předávat níže uvedeným příjemcům a kategoriím příjemců.

  • Soukromé třetí strany - přidružené nebo nepřidružené soukromé subjekty jiné než my.

  • Zpracovatelé údajů - některé třetí strany, ať už přidružené nebo nepřidružené, mohou obdržet Vaše osobní údaje, aby je zpracovávaly na základě příslušných pokynů naším jménem, pokud je to nezbytné pro příslušné účely zpracování. Na zpracovatele údajů se vztahují smluvní povinnosti zavést vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů a zpracovávat osobní údaje pouze podle pokynů.

  • Vládní orgány, soudy, externí poradci a podobné třetí strany, které jsou veřejnými orgány, jak vyžadují nebo povolují platné právní předpisy.

V rámci našich výše uvedených činností sdílení informací mohou být Vaše osobní údaje předávány do jiných zemí (včetně zemí mimo EHP), které mohou mít jiné standardy ochrany údajů než země Vašeho bydliště. Naše servery se nacházejí v Německu. 

Upozorňujeme, že údaje zpracovávané v cizí zemi mohou podléhat cizím zákonům a mohou být přístupné cizím vládám, soudům, orgánům činným v trestním řízení a regulačním orgánům. Budeme se však snažit přijmout přiměřená opatření, abychom zachovali odpovídající úroveň ochrany údajů i při zpracování Vašich osobních údajů v těchto zemích.

4. Vaše práva

Podle právních předpisů, které se na Vás vztahují, můžete mít nárok na uplatnění některých nebo všech následujících práv:

  • požadovat (i) informace o tom, zda jsou Vaše osobní údaje uchovávány, a (ii) přístup k uchovávaným osobním údajům, včetně účelů zpracování, kategorií dotčených osobních údajů a příjemců údajů, jakož i možných dob uchovávání;

  • požádat o opravu, odstranění nebo omezení svých osobních údajů, např. protože (i) jsou neúplné nebo nepřesné, (ii) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo (iii) byl odvolán souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány;

  • odmítnout poskytnout a - bez dopadu na činnosti zpracování údajů, které proběhly před tímto odvoláním - kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů;

  • z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. V takovém případě nám prosím poskytněte informace o Vaší konkrétní situaci. Po posouzení vámi předložených skutečností buď přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat, nebo Vám předložíme naše závažné oprávněné důvody pro pokračující zpracování; a/nebo

  • podnikat právní kroky v souvislosti s případným porušením Vašich práv týkajících se zpracování Vašich osobních údajů a podávat stížnosti u příslušných orgánů pro ochranu údajů.

  • požadovat, abychom (i) obdrželi osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a (ii) abychom tyto údaje předali jinému správci bez překážek z naší strany; pokud je to technicky proveditelné, máte právo na to, aby osobní údaje byly předány jinému správci přímo od nás;

  • stížnost u dozorového úřadu, aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní opravné prostředky, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, porušuje požadavky GDPR.

Můžete (i) uplatnit výše uvedená práva nebo (ii) vznést jakékoli dotazy nebo (iii) podat stížnosti týkající se našeho zpracování údajů tak, že nás kontaktujete na kontaktních údajích uvedených v oddíle 1.

5. Změny zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady mohou čas od času vyžadovat aktualizaci - např. v důsledku zavádění nových technologií nebo zavádění nových služeb. Vyhrazujeme si právo tyto zásady kdykoli změnit nebo doplnit. Změny zveřejníme na našich webových stránkách a/nebo Vás o nich budeme informovat.

6. Odkazy na další webové stránky

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky mimo skupinu. Společnost Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH ani společnosti její skupiny neodpovídají za soukromí a bezpečnost těchto stránek. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na tyto webové stránky.