Adatvédelmi szabályzat

Személyes adatok kezeléséről szóló irányelv

Ahogyan a Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH a személyes adatokat kezeli

A Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH az Ön adatainak titkosságát komolyan veszi. Személyes adatok kezeléséről szóló irányelvünk elmagyarázza, az Ön által nekünk átadott adatokat hogyan fogjuk kezelni és felhasználni. Ezt az irányelvet időről időre módosíthatjuk, és a mindenkor hatályos változatot ezen az oldalon közzé fogjuk tenni. A „mi”, „minket” vagy a „mienk” szavak Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH jelentik, kivéve, ha másképpen jelezzük.

1. Az Adatgyűjtő és kapcsolatfelvétel velünk 

Ezen weblap használatával gyűjtött és feldolgozott mindenfajta adat felelős adatgyűjtője:

Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH (Hyundai-Platz, 65428 Rüsselsheim am Main, Germany)

Kérjük, a jelen Irányelvvel vagy az Ön személyes adataival kapcsolatos bármilyen kérdést, aggodalmat vagy megjegyzést emaillel küldje el (support.eu@hyundai-autoever.com). A további kapcsolatfelvételi lehetőségeket az impresszumban közöljük.

Amikor kapcsolatot létesít velünk, és adatokat közöl, azokat az Ön kérésének a kezelésére fogjuk felhasználni, és a kérése teljesítését követően töröljük. Vagy pedig a vonatkozó adatok feldolgozását korlátozzuk, adott esetben, ha azokat jogszabályok szerint meg kell őriznünk.

2. A weboldal használata információszerzés céljából 

Ha a weboldalunkat információszerzés céljából látogatja meg, azaz, a nélkül, hogy bármilyen szolgáltatásunkra feliratkozna és bármilyen más formában közölné velünk személyes adatait, automatikusan gyűjteni fogjuk hozzáférési adatait és szerver naplófájljait (IP címét, az elérés dátumát és időpontját, weboldalunk mely lapjait látogatta meg, beleértve az elérés sikerességéről szóló értesítést, a továbbított adatok mennyiségét, az Ön által előzőleg meglátogatott weboldal kiinduló URL-jét és az Ön által használt böngésző típusát és verzióját). Ezek a személyes adatok ahhoz szükségesek, hogy az Ön számára szolgáltassuk a weboldalunkat és biztosítsuk a rendszer stabilitását és hatásosságát, a megfelelő védelmek érvényesítéséért, a weboldalunk és szolgáltatásaink biztonsága érdekében.

Az automatikusan gyűjtött adatok szükségesek ahhoz, hogy a weboldal számára biztosított legyen a  GDPR (jogos érdek) 6. Cikkely, 1. Rész, 1. Alpontja szerint a műszaki adatok általunk történő felhasználása tekintetében, rendszereink fejlesztéséhez, hogy Ön a weboldalainkat kényelmesebben használhassa, vagy hogy weboldalaink biztonsága ne csorbuljon. Ez a jogos érdekünkön alapul, mivel az ezen célok érdekében felhasznált adatok korlátozott ideig tárolódnak és nem teszik lehetővé a felhasználók személyének az azonosítását.

A begyűjtött személyes adatok automatikusan törlődnek a fenti célok teljesítése után. 

3. A címzettek kategóriái és a határokon átívelő adattovábbítás

Az Ön személyes adataihoz való mindenfajta hozzáférés olyan személyekre korlátozott, akiknek a munkaköri feladataik teljesítése érdekében azokat tudniuk szükséges.

Az Ön személyes adatait meghatározott célok érdekében az alábbiakban felsorolt címzettek kategóriáihoz továbbíthatjuk.

• Magánszemély harmadikfelek –Tőlünk eltérő társult vagy nem társult magánszemélyek.

• Adatfeldolgozók – Bizonyos, akár társult vagy nem társult harmadikfelek, megkaphatják az Ön személyes adatait azért, hogy a mi nevünkben azokat feldolgozzák, az adott feldolgozási célokhoz szükséges módon, a megfelelő utasítások szerint. Az adatfeldolgozókat szerződéses kötelezettségek terhelik, amelyek szerint megfelelő műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket kötelesek tenni a személyes adatok védelméért, és az Ön személyes adatait kizárólag az utasítások szerint kezelhetik.

• Az irányadó jogszabályok szerint előírt vagy megengedett kormányzati hatóságok, bíróságok, külső tanácsadók és hasonló harmadikfelek, amelyek köztestületek.

A fentiekben leírt információ-megosztás hatókörén belül, az Ön személyes adatait más országokba továbbíthatjuk (az EGK-n kívüli országokat is beleértve) amelyeknek az Ön állandó lakhelyét jelentő országától eltérő adatvédelmi szabályai lehetnek. Kiszolgáló számítógépeink Németországban találhatók. 

Felhívjuk figyelmét, hogy egy idegen országban feldolgozott adatokra idegen országok törvényei lehetnek irányadók, és idegen kormányok, bíróságok, végrehajtó szervek és szabályozó hatóságok számára elérhetők lehetnek. Mindazonáltal, törekszünk az adatvédelem megfelelő szintjének a fenntartását szolgáló ésszerű intézkedések megtételére, amikor az előbb említett országokkal dolgoztatjuk fel az Ön személyes adatait.

4. Az Ön jogai

Az Önre irányadó jogszabályok szerint, Ön az alábbi jogok közül bármelyiket vagy mindegyiket jogosult gyakorolni:

• kérhet (i) információt a személyes adatainak a megőrzéséről és (ii) hozzáférést a saját megőrzött adataihoz, beleértve a feldolgozás céljaihoz, az érintett személyes adatok kategóriáihoz, az adatok címzettjeiről, valamint a lehetséges adatmegőrzés időtartamáról;

• kérheti a személyes adatai javítását, törlését vagy korlátozását, pl. mert (i) azok hiányosak vagy pontatlanok, (ii) nem szükségesek azon célokhoz, amelyekhez gyűjtötték azokat, vagy (iii) mert azon hozzájárulást, amelyen az adatfeldolgozás alapult, már visszavonták;

• bármikor megtagadhatja az adatközlést és – az említett visszavonás előtt megtörtént adatfeldolgozás befolyásolása nélkül – visszavonhatja a hozzájárulását személyes adatainak a feldolgozásához;

• ellenezheti, a saját helyzetére vonatkozó alapon kívül, hogy a személyes adatait feldolgozzák. Ilyen esetben, kérjük, tájékoztasson minket a saját személyes helyzetéről. Az Ön által előadott tények értékelése után, az Ön személyes adatainak a feldolgozását vagy megszüntetjük, vagy kötelező jogalapunkat bebizonyítjuk Önnek a feldolgozás folytatásáról; és/vagy

• ogi lépéseket fogunk tenni az Önnek a saját személyes adataihoz fűződő jogainak a bármilyen lehetséges megsértésével kapcsolatban, valamint panaszt nyújtunk be az illetékes adatvédelmi szabályozó hatóságokhoz.

• kérheti (i) az Önre vonatkozó, Ön által közölt személyes adatok átadását, általánosságban szerkesztett, gép által olvasható formátumban és (ii) hogy ezeket az adatokat másik szabályozóra továbbítsuk, az adattovábbítás általunk történő akadályozása nélkül; ahol műszakilag megvalósítható, Ön jogosult kérni, hogy a személyes adatokat közvetlenül másik szabályozóhoz továbbítsuk;

• panaszt nyújthat be felügyeleti hatósághoz, bármilyen más adminisztratív vagy jogorvoslat megsértése nélkül, Ön jogosult felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani, különös tekintettel az Ön saját illetékességi Tagállamában, munkahelyén vagy a vélt jogsértés helyén, ha úgy vélelmezi, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozása megsérti a GDPR követelményeit.

Ön jogosult (i) a fent leírt jogokat gyakorolni, vagy (ii) bármilyen kérdést feltenni, vagy (iii) bármilyen panaszt tenni az adatfeldolgozásunkkal kapcsolatban, az 1. szakaszban megjelölt kapcsolattartói adatokon keresztül megkeresve minket.

5. A Személyes adatok kezeléséről szóló Irányelvünk módosításai

A jelen irányelvben időről időre frissítés lehet szükséges – pl. új technológiák vagy új szolgáltatások bevezetése miatt. Fenntartjuk a jelen Irányelv bármilyen időpontban történő módosításának vagy kiegészítésének a jogát. A módosításokat közzétesszük a weboldalunkon és/vagy megfelelően tájékoztatjuk Önt.

6. Kapcsolatok más weboldalakkal

Weboldalaink a csoport más külső weboldalaihoz kapcsolatokat tartalmazhatnak. Sem a Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, sem a csoportjába tartozó vállalatok nem vállalnak felelősséget ezen oldalak titoktartásáért és biztonságáért. A jelen irányelv kizárólag erre a weboldalra érvényes.